G-Shock GA-1000 | Module 5302: Hướng dẫn sử dụng nhanh!

Bello Lê Thái Tổ 06.11.2017